نام

آدرس اينترنتي

وضعيت

شرح مختصر

Civilica

 

https://www.civilica.com

 

Active  

http://www.irannamaye.ir

Active

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختي, چکيده , متن کامل

پوشش موضوعي :

تمامي رشته هاي علوم پايه ، فني و مهندسي ، علوم اجتماعي و علوم انساني

http://www.noormags.com/view/fa/default

Active

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختي، چکيده , متن کامل

توجه:

با توجه به محدوديت سهميه دانشگاه، پس از مشاهده تورق مقاله و اطمينان از هماهنگ بودن مقاله با کار پژوهشي خويش اقدام به دانلود نمايند.بعد از اتمام سهميه دانشگاه، هر فرد با نام و کلمه عبور شخصي خود اقدام به استفاده از پايگاه مي نمايد.

 

http://www.magiran.com

Active

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختي، چکيده , متن کامل

توجه:

با توجه به محدوديت سهميه دانشگاه، پس از مشاهده تورق مقاله و اطمينان از هماهنگ بودن مقاله با کار پژوهشي خويش اقدام به دانلود نمايند.بعد از اتمام سهميه دانشگاه، هر فرد با نام و کلمه عبور شخصي خود اقدام به استفاده از پايگاه مي نمايد.

http://search.proquest.com/index

InActive

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختي، چکيده، متن کامل

پوشش موضوعي:

تمامي رشته هاي علوم زيستي، شيمي، بيوشيمي، فني و مهندسي، فيزيک، رياضيات، علوم کامپيوتري، زمين شناسي، اقتصاد، تجارت، مديريت، علوم اجتماعي و علوم انساني

راهنماي استفاده از پايگاه اطلاعاتي ProQuest

   Ebsco

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=d92847d3-bf0c-4039-a508-48820f68e3be%40pdc-v-sessmgr06

Active

نوع اطلاعات:

اطلاعات کتابشناختي، چکيده، متن کامل، متن و تصوير

پوشش موضوعي:

تمام رشته هاي حوزه علوم و تکنولوژي، فني و مهندسي، علوم انساني و اجتماعي، اقتصاد و مديريت، آموزش و پرورش و ...

راهنماي استفاده از پايگاه اطلاعاتي Ebsco

 

www.ScienceDirect.com

 Active

نوع اطلاعات :

اطلاعات کتابشناختي، چکيده، متن کامل

پوشش موضوعي:

تمامي رشته هاي علوم زيستي، شيمي، بيوشيمي، فني و مهندسي، فيزيک، رياضيات، علوم کامپيوتري، زمين شناسي، اقتصاد، تجارت، مديريت، علوم اجتماعي و علوم انساني.

راهنماي استفاده از پايگاه اطلاعاتي Science Direct

 

www.oxfordjournals.org

InActive

راهنماي استفاده از پايگاه اطلاعاتي OXFORD

www.springerlink.com/home/main.mpx

InActive

نوع اطلاعات:

اطلاعات کتابشناختي، چکيده، متن کامل مقاله

پوشش موضوعي:

تمامي رشته ها

راهنماي استفاده از پايگاه اطلاعاتي Springer

 

www.ams.org/mathscinet/search.html

InActive

 

نوع اطلاعات:

چکيده مقالات

پوشش موضوعي:

رياضيات، مهندسي و فيزيک

http://apps.isiknowledge.com

InActive  
آموزش نحوه عضويت در سايت IEEE

http://IEEE.ikiu.ac.ir

Active

نوع اطلاعات:

اطلاعات کتابشناختي، چکيده، متن کامل

پوشش موضوعي:

فني و مهندسي و علوم پايه- شامل مجموعه مجلات IEEE از سال 1988 ميلادي تا سال 2009 ميلادي و استانداردهاي آن از سال 1956ميلادي تا 2009ميلادي مي باشد.

 

https://zednee.io

Active

نوع اطلاعات:

کتابشناسي،چکيده، متن کامل مقاله و کتاب

پوشش موضوعي:

تمامي موضوعات به زبان انگليسي و فارسي.