پايگاه موضوعي

بازگشت به صفحه اول
  دانشگاه بین المللی امام خمینی  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : QA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‌( ج‍ب‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ری‍اض‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا-ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
خ‍واص‌ دوگ‍ان‌ - اع‍داد ب‍اس‌
م‍دول‍ه‍ا(ج‍ب‍ر)
ری‍اض‍ی‌ م‍ح‍ض‌
رای‍ان‍ه‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
رض‍اپ‍ور، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍دوی‌ خ‍ان‍ق‍اه‍ی‌،رض‍ا
ای‍ران‍ی‌ ، ی‍اور
ح‍ی‍دری‌ ت‍وان‍ی‌،م‍ح‍م‍درض‍ا
ه‍م‍ت‍ی‍ان‌ ده‍ک‍ردی‌،پ‍ری‍س‍ا
م‍داح‌ ع‍ل‍ی‌،رب‍اب‍ه‌
ب‍خ‍ش‍ن‍ده‌ازی‍رم‍ی‌ ، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ور،ن‍اه‍ی‍د
گ‍اب‍ل‍ه‌،م‍وس‍ی‌
ع‍ظی‍م‍ی‌،اک‍ب‍ر
ن‍ب‍وی‌،زک‍ی‍ه‌
طاع‍ت‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد رس‍ال‍ت‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ری‍اض‍ی‌ ای‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ایده آل های اول جبر های کوانتیده ویل و ماتریس کوانتم ۲ * ۲جبرویل
بخشنده ازیرمی ، قربانعلی ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۱پ‌،۹ال‍ف‌۳ب‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
پایداری غیر خطی موج انفجار قوی برای مدل احتراق چسبنده
طاعتی ، محمد ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) ۱۳۸۲-۱۳۸۳
شماره راهنما: ۶۶پ‌،۲پ‌۲ط/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نرم 1L بردارهای تصادفی نامتناهی - بخش پذیر و انتگرال های تصادفی
رضاپور، محمد ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) ۱۳۸۱-۱۳۸۲
شماره راهنما: ۷۶پ‌،۴ن‌۶ر/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
خبر نامه انجمن ریاضی ایران
شماره راهنما: ۲خ‌/،۱،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
بزرگراه رایانه
تهران ۱۳۷۷
شماره راهنما: ۶ب‌/،۷۶،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
آشتی با ریاضیات
شماره راهنما: ۸آ/،۱،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
آشنایی با ریاضیات
تهران ۱۳۶۳
شماره راهنما: ۸۹آ/،۱،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله فارسی
 
 
فرهنگ و اندیشه ریاضی
تهران انجمن ریاضی ایران   ،
شماره راهنما: ۴ف‌/،۱۱،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
خواص دوگان اعداد باس
ایرانی ، یاور ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۱-۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۸۸پ‌،۹خ‌۹ال‍ف‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اصل نگاشت انقباض عمومی و معادلات عمومی و معادلات دیفرانسیل در فضای متریک احتمال
نبوی ،زکیه ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۳۲پ‌،۶ال‍ف‌۲ن‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بعدهای همولوژیکی گرنشتاین
مداح علی ،ربابه ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی آذر۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۳۶پ‌،۷ب‌۴م‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
انتگرالهای بارتل مجموعه ای مقدار
گابله ،موسی ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۳۷پ‌،۸ال‍ف‌۲گ‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
انتگرال محدب مجموعه هاو تابعکهادر فضاهای باناخ
حیدری توانی ،محمدرضا ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۳۸پ‌،۸ال‍ف‌۹ح‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
فاصله تعمیم یافته وقضایای وجوددرفضای متریک کامل
مهدوی خانقاهی ،رضا ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۳۹پ‌،۲ف‌۹م‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
حالت جدید قضیه هان - باناخ
عبدالعلی پور،ناهید ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۴۲پ‌،۲ح‌۲ع‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مسئله ریمان عمومی برای دستگاه خطی وابسته به جریان ایزونترپیک دردینامیک گازی
همتیان دهکردی ،پریسا ؛  قزوین :دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۴۳پ‌،۵م‌۸ه‍/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
وجود پوشش یکدست برای مدول ها
عظیمی ،اکبر ؛  قزوین : دانشگاه بین المللی امام خمینی ۱۳۸۱-۱۳۸۲
شماره راهنما: ۲۹۳پ‌،۳و۶ع‌/،۳۰۰،AQ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله فارسی
 
 
دانش و کامپیوتر
تهران بنیاد رسالت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲د/،۷۶،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله فارسی
 
 
دنیای کامپیوتر وارتباطات
تهران ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹د/،۷۵/۵،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله فارسی
 
 
رایانه
تهران
شماره راهنما: ۲ر/،۷۶،AQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9