پايگاه موضوعي

بازگشت به صفحه اول
  دانشگاه بین المللی امام خمینی  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : QA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد
ری‍اض‍ی‍ات‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ن‍رم‌ اف‍زار
ری‍اض‍ی‍ات‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
اس‍ت‍ق‍راء( ری‍اض‍ی‍ات‌)
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
اس‍ت‍ق‍را( ری‍اض‍ی‍ات‌)
م‍ن‍طق‌ ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
اع‍داد، م‍ف‍ه‍وم‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ام‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
، ب‍س‍ل‍ر، ات‍و
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۹- ۱۳۵۸
دان‍ت‍زی‍گ‌، ت‍وب‍ی‍اس‌،۱۸۸۴-
ه‍ی‍گ‍ی‍ن‍ز، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۲۶-
ب‍اق‍ری‌، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍ول‍ی‍ا، ج‍ورج‌، ۱۸۸۷- ۱۹۸۵
وات‌، ال‍ک‌
ه‍اوس‍ون‌، آل‍ب‍رت‌ ج‍ف‍ری‌، ۱۹۳۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍وش‍چ‍ن‍ک‍و، واس‍ی‍ل‍ی‌ س‍م‍ی‍ن‍وی‍چ‌
ش‍ه‍ری‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۰۵-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود
س‍ای‍ر، وال‍ت‍ر واروی‍ک‌، ۱۹۱۱-
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
س‍وم‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ای‍ل‍ی‍ا س‍ام‍وی‍ی‍ل‍ووی‍چ‌،- ۱۹۶۲
ع‍رب‍زاده‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ب‍ارک‍ز، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ ف‍رن‍س‍ی‍س‌
ان‍درت‍ون‌، ه‍رب‍رت‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍ج‍و
ن‍ش‍ر روز
خ‍وارزم‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آزاده‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د رزن‍ش‍ر
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ل‍ب‍ن‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ی‍از دان‍ش‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ور
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربردها
چرچیل ، روئل ونس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱/۷‬,‭‌چ۴‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مسابقات ریاضی :از کنکورهای ریاضی شوروی :شامل :جبر، حساب
کوشچنکو، واسیلی سمینویچ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳،۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ک۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران نیاز دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی نرم افزار( ویژه رشته مهندسی فن آوری اطلاعات TI (
حسامی ، مسعود ؛  تهران مدرسان شریف   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۵۸/،۷۶‬,‭‌ح۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نخستین درس در جبر مجرد
هیگینز، فیلیپ ، ۱۹۲۶- ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‍ه۹‌ن۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژگان ریاضی ( انگلیسی - فارسی : فارسی انگلیسی )
باقری ، محمد، گردآورنده ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ب۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قاموس الجیولوجیه المصور :مع مسردین انکلیزی - عربی و عربی - انکلیزی ، مبادی الجیولوجیه مشروحه و موضحه بالامثله و الرسوم
وات ، الک ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۴۸=۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭و۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با منطق ریاضی
اندرتون ، هربرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۸آ۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه ریاضی
بارکز، استیفن فرنسیس ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ب۲‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عدد، زبان علم
دانتزیگ ، توبیاس ،۱۸۸۴- ؛  تهران کتابهای جیبی فرانکلین   ، ۱۳۶۱،۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭د۲‌ع۴‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استقراء ریاضی
سومینسکی ، ایلیا ساموییلوویچ ،- ۱۹۶۲ ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌س۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش استقرای ریاضی
شهریاری ، پرویز، ۱۳۰۵- ؛  مشهد سازمان چاپ و نشر مشهد رزنشر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدخل منطق صورت
مصاحب ، غلامحسین ، ۱۲۸۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۳۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌م۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منطق ریاضی چیست ؟
[تهران ] نشر روز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۹‬,‭‌م۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تدریس ریاضیات دبیرستانی
، بسلر، اتو ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ب۵آ۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مسئله را حل کنیم
پولیا، جورج ، ۱۸۸۷- ۱۹۸۵ ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌پ۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مسیر ریاضیات جدید
سایر، والتر وارویک ، ۱۹۱۱- ؛  تهران علمی دانشجو   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌س۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
عربزاده ، بهمن ؛  تهران نور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه
نیکوکار، مسعود ؛  [تهران ] آزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ن۹ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مدرسه در دهه ی ۱۹۹۰ : از بررسیهای " کمیسیون بین المللی آموزش ریاضیات "
هاوسون ، آلبرت جفری ، ۱۹۳۱ - ، گردآورنده ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭-‍ه۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9