دانشگاه بین المللی امام خمینی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ف‍دراس‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌( ات‍ح‍ادی‍ه‌ م‍ل‍ی‌ -- )ت‍اری‍خ‌
ن‍س‍وی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۳۹۳- ۴۸۳ ؟ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍ث‍رف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۳ ؟
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ _ ق‍رن‌ ۸ ق‌
ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌- ۱۳۵۷-۱۳۲۰
ت‍ص‍وف‌
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌ - دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا وردی‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ص‍ف‍وی‍ان‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۱۳
 
پدیدآور:
ه‍ای‍زر، راب‍رت‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ اس‍ع‍د گ‍رگ‍ان‍ی‌، ق‍رن‌۵ ق‌
ت‍ف‍ل‍ی‍س‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ش‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،- ۶۲۹ ؟ق‌
طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ج‍اروت‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ ب‍ن‌ ن‍ف‍ی‍س‌، ق‍رن‌۸ ق‌
م‍ت‍ی‍ن‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۳۳-
واص‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍ودب‍ن‌ع‍ب‍دال‍ج‍ل‍ی‍ل‌،۸۹۰ - ق‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ای‍رج‌،۱۳۶۴-۱۲۸۷
ع‍ارف‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌، ق‍رن‌ ۸ ق‌
ک‍رزن‌، ج‍ورج‌ ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ ک‍رزن‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۲۹۰-
ق‍رآن‌ .ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌
ب‍اق‍ی‌، ع‌
ژن‍ده‌پ‍ی‍ل‌، اح‍م‍دب‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ف‍رغ‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍دال‍دی‍ن‌ س‍ع‍ی‍د، ، ش‍ارح‌
، ق‍رآن‌ .ب‍رگ‍زی‍ده‌ .ف‍ارس‍ی‌
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ن‍ش‍ز ج‍ام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
ت‍ف‍ک‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌، ان‍س‍ت‍ی‍ت‍وی‌ خ‍اورش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ ات‍ح‍اد ج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی‌
ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ع‍ی‍دی‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی علم و زندگی
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران عبدالحسین سعیدیان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌س۶‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه قرآن موزه پارس
قرآن .فارسی - عربی ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۹/۲۲‬,‭۱۳۵۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پلی میان شعر هجائی و عروض فارسی در قرن اول هجری :ترجمه ای آهنگین از دو جزو قرآن مجید
، قرآن .برگزیده .فارسی ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۹/۹‬,‭ر۳‌پ۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انس التائبین :متنی عرفانی و کهن به پارسی روان و شیوا
ژنده پیل ، احمدبن ابوالحسن ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۲/۷‬,‭ژ۹‌ف‍لا۸‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشارق الدراری :شرح تائیه ابن فارض
فرغانی ، سعیدالدین سعید، ، شارح ؛  [مشهد؟] انجمن فلسفه و عرفان اسلامی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۳/۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۲۰۲،/‌ف۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بدایع الوقایع
واصفی ، محمودبن عبدالجلیل ،۸۹۰ - ق ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران ، انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی   ، ۱۳۴۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۷۸‬,‭و۲‌ب۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایران و قضیه ایران
کرزن ، جورج ناتانیل کرزن ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات دو سفیر
طلوعی ، محمود ؛  علم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۲‬,‭ط۸‌خ۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات ایرج اسکندری
اسکندری ، ایرج ،۱۳۶۴-۱۲۸۷ ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۳‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحریر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران
باقی ، ع ؛  تهران تفکر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۴۶‬,‭‌ب۲‌ت۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماموریت مخفی در تهران
هایزر، رابرت ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۴‬,‭د۳‍ه۲‬,‭ال‍ف‌۱۳۶۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ویس و رامین
فخرالدین اسعد گرگانی ، قرن ۵ ق ؛  تهران نشز جامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۶۹۷‬,‭۱۳۶۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون ادب
تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ،- ۶۲۹ ؟ق ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۰-۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۳۶‬,‭‌ف۲‌ت۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مختصر راماین کهن ترین اثر حماسی هندوان
تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵=۲۵۳۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۱۳۹/۲۳‬,‭‌ف۲‌ی۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نسوی نامه تحقیق در آثار ریاضی علی بن احمد نسوی
قربانی ، ابوالقاسم ، ۱۲۹۰- ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۸‌ق۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ویس و رامین
فخرالدین اسعد گرگانی ، قرن ۵ ق ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۶۹۷‬,‭۱۳۴۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کنفدراسیون تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۵۷- ۱۳۳۲
متین ، افشین ، ۱۳۳۳- ؛  تهران موسسه نشر پژوهش شیرازه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۷‬,‭‌م۲‌ک۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مجموعه الفرس نسخه محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی
جاروتی ، عبدالمومن بن نفیس ، قرن ۸ ق ؛  تهران بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۲‬,‭‌ج۲‌ف۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قرآن مجید: نسخه محفوظ در کتابخانه دانشگاه کمبریج
[تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲‬,‭‌ت۷‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهادنامه
عارف اردبیلی ، قرن ۸ ق ؛  بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۵۱۹‬,‭‌ف۴‬,‭۱۳۵۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8