دانشگاه بین المللی امام خمینی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍وان‌ ال‍ص‍ف‍ا - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍ل‍وم‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ک‍ودک‍ان‌ -- دائ‍رةال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌
دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -- ق‍رن‌۹ق‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍لان‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌(ن‍ش‍ری‍ه‌)
دای‍رةال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍اطی‍ر
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ق‍ل‍ق‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ت‍ارب‍ر، وال‍ت‍ر
اس‍دی‌ زاده‌ ، پ‍روی‍ز
ب‍ع‍ل‍ب‍ک‍ی‌، م‍ن‍ی‍ر
م‍ی‍ن‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود
دان‍ی‍ک‍ن‌، اری‍ک‌ ف‍ون‌
ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍م‍ای‍ون‌ ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍رداری‌ن‍ی‍ا، ص‍م‍د
ش‍ی‍خ‌رائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ارت‌، رولان‌
وج‍دی‌، م‍ح‍م‍د ف‍ری‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌
دارال‍ع‍وده‌
اطلاع‍ات‌
م‍رک‍ز
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ت‍رادک‍س‍ی‍م‌ ش‍رک‍ه‌ م‍س‍اه‍م‍ه‌ س‍وی‍س‍ری‍ه‌
ج‍ان‍زاده‌
دارال‍ف‍ک‍ر دارال‍ک‍ت‍ب‌ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اش‍رف‍ی‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ه‍ادی‌
ت‍رادک‍س‍ی‍م‌ م‍س‍اه‍م‍ه‌ س‍وی‍س‍ری‍ه‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ال‍دار الاس‍لام‍ی‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ س‍ع‍ی‍دی‍ان‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره ، امروز
بارت ، رولان ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ب۱۴،‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کشکول
شیخ بهایی ، محمدبن حسین ؛  تهران کتابخان اسلامیه   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ‭AC‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۹،‌ک۵۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المخلاه =مخلاه >
شیخ رائی ، محمدبن حسین ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۰۵ق . =۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭AC‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چهارده مقاله در ادبیات ، اجتماع ، فلسفه و اقتصاد
همایون کاتوزیان ، محمدعلی ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AC‬,‭۱۲۶‬,‭‍ه۸‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا
بیروت الدار الاسلامیه   ، ۱۹۹۲=۱۴۱۲
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۲‬,‭‌ع۴ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجمل الحکمة
تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۲‬,‭‌م۳۰۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عجایب المخلوقات
طوسی ، محمدبن محمود ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭ط۹‌ع۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی علم و زندگی
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران عبدالحسین سعیدیان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌س۶‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
یادداشتهای مینوی
مینوی ، مجتبی ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌م۹‌ی۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یواقیت العلوم و دراری النجوم
تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۴،۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه المورد
بعلبکی ، منیر ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۸۰- ۱۹۸۳ = ۱۳۵۹ -۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۹۰‬,‭‌ب۷‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
صبح الاعشی فی صناعه الانشاء
قلقشندی ، احمد بن علی ؛  بیروت دارالفکر دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۰۷ق .=۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۹۰‬,‭‌ع۴‌ق۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف القرن الرابع عشر، العشرین قاموس عام معلول للغته العربیه
وجدی ، محمد فرید ؛  بیروت دارالفکر   ، [تاریخ مقدمه ۱۳۹۹ ق ]
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۹۰‬,‭‌ع۴‌م۳‬,‭۱۹۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<المعرفة=معرفة>
جنیف ترادکسیم مساهمه سویسریه   ، ۱۹۸۷=۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۱۰/۵۵‬,‭‌م۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه =موسوعه >العلمیه المبسطه
بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۹=۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۱۰/۵۵‬,‭‌م۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعة=موسوعه >
جنیف ترادکسیم شرکه مساهمه سویسریه   ، ۱۳۶۴=۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۱۰/۵۵‬,‭‌م۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف مصور دانش و هنر
اسدی زاده ، پرویز ؛  تهران انتشارات اشرفی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌ف‍لا۵د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دانش و آزمایش
تاربر، والتر ؛  [تهران ] جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌ت۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ارابه خدایان ، یا، بررسی معماهای قدیمی جهان
دانیکن ، اریک فون ؛  تهران نشر اندیشه   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۲۴۳‬,‭د۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ملانصیرالدین در تبریز
سرداری نیا، صمد ؛  [تبریز] سازمان چاپ و نشر هادی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭AP‬,‭۹۵‬,‭‌ت۴‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9