مرور بر اساس نوع منبع

بازگشت به صفحه اول
  دانشگاه بین المللی امام خمینی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ -- ان‍ج‍م‍ن‍ه‍ا
ع‍رف‍ان‌
ق‍رون‌ وس‍طا -- ت‍اری‍خ‌
ادی‍ان‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
پ‍رچ‍م‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر -- ای‍رن‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
روان‍ک‍اوی‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
ه‍وش‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
آم‍ار
ش‍ی‍راز -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۰۴- ۵۰۵ ق‌
زم‍ی‍ن‍داری‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍رن‍وری‌، ح‍م‍ی‍د
لاک‍س‍ت‌، ای‍و
م‍ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍ود
راداک‍ری‍ش‍ن‍ان‌، س‌
ص‍ب‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۲۸۵-
ورج‍اون‍د، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۳-
پ‍ی‍رن‌، ژاک‌،۱۸۹۱-
س‍ی‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ی‍ردال‌، ک‍ارل‌ گ‍ون‍ار،۱۸۹۸-
پ‍طروش‍ف‍س‍ک‍ی‌، ای‍ل‍ی‍ا پ‍اول‍وی‍چ‌
پ‍ازارگ‍اد، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌، ۱۲۷۸- ۱۳۴۸
ک‍ری‍م‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
وی‍لارد، ه‍ن‍ری‌ ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ۱۹۱۱-
ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ائ‍ی‍ان‌، ح‍اف‍ظ
ن‍س‍ف‍ی‌، ع‍زی‍زال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌ ۷
رائ‍ی‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ش‍ک‍وه‌ال‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ال‍ک‍س‍ان‍در، ف‍ران‍ت‍س‌ گ‍اب‍ری‍ل‌
 
ناشر:
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زوار
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا: ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اق‍ب‍ال‌
ج‍اوی‍دان‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیر حکمت در اروپا از زمان باستان تا مائه هفدهم
فروغی ، محمدعلی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭B‬,‭۵۳‬,‭‌ف۴‌س۹‬,‭۱۳۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در حقیقت علم :علم هشیاری
مشکوه الدینی ، عبدالحسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی روانکاوی
الکساندر، فرانتس گابریل ؛  تهران ابن سینا فرانکلین   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هوش و خرد
سیاسی ، علی اکبر ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭‌س۹-‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادیان شرق و فکر غرب
راداکریشنان ، س ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۰۰۳‬,‭ر۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرار از مدرسه ، درباره زندگی و اندیشه ابوحامد غزالی
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۴/۵‬,‭‌غ۴ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کشف الحقایق
نسفی ، عزیزالدین بن محمد، قرن ۷ ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭‌ن۵‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه بیرق ایران و شیر و خورشید
نیرنوری ، حمید ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭CR‬,‭۱۱۵‬,‭‌ن۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جریانهای بزرگ تاریخ
پیرن ، ژاک ،۱۸۹۱- ؛  تهران ابن سینا   ، [۱۳۴۴]
شماره راهنما: ‭D‬,‭۲۰‬,‭‌پ۹‌ت۲‬,‭۱۳۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قرون معاصر
فرمانفرمائیان ، حافظ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴-
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۱۸‬,‭‌ف۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش بررسی و شناخت کلی ایلات و عشایر
ورجاوند، پرویز، ۱۳۱۳- ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۹‬,‭و۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی
محمود، محمود ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۴۴-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۴‬,‭‌ف‍لا۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انجمن های سری در انقلاب مشروطیت ایران
رائین ، اسماعیل ؛  تهران جاویدان   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰۴‬,‭ر۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آثار تاریخی شیراز
کریمی ، بهمن ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۷‬,‭‌ی۷۳‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول آمار و کلیات آمار اقتصادی
صبا، محسن ، ۱۲۸۵- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ص۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کشورهای توسعه نیافته
لاکست ، ایو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ل۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رشد اقتصادی
ویلارد، هنری هیلگارد، ۱۹۱۱- ؛  تهران ابن سینا: فرانکلین   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۳‬,‭و۹ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصادی و کشورهای کم رشد
میردال ، کارل گونار،۱۸۹۸- ؛  [تهران ] اندیشه   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ( قرنهای ۱۳ و ۱۴ میلادی )
پطروشفسکی ، ایلیا پاولویچ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۶۰/۲‬,‭‌پ۶‌ک۵‬,‭۱۳۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مکتب های سیاسی و فرهنگ مختصر عقاید و مرام های سیاسی بترتیب حروف الفباء
پازارگاد، بهاءالدین ، ۱۲۷۸- ۱۳۴۸ ؛  [تهران ] اقبال   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۸۳‬,‭‌پ۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4