نمایش مختصر - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
تعداد رکوردها
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
حسینیه امینی ها
610Kb
image
a10.JPEG
985px
1430px
عکس
2.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
امامزاده اباذر
317Kb
image
a1.JPEG
670px
937px
عکس
3.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
سرای حاج رضا
345Kb
image
a2.JPEG
691px
985px
عکس
4.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
کلیسای کانتور
325Kb
image
a3.JPEG
704px
971px
عکس
5.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
6.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
قلعه حسن صباح
304Kb
image
a5.JPEG
711px
971px
عکس
7.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
امامزاده علی (ع)
397Kb
image
a6.JPEG
704px
985px
عکس
8.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
ایران - الموت
339Kb
image
a22.JPEG
718px
1012px
عکس
9.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
ایوان نادری
136Kb
image
a23.JPEG
814px
862px
عکس
10.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
مقبره پیر
233Kb
image
a7.JPEG
704px
992px
عکس
11.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
ایران سرای زیبای من
463Kb
image
j1.jpg
1113px
1613px
عکس
12.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
ایران سرای زیبای من
558Kb
image
j2.jpg
1113px
1613px
عکس
13.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
ایران سرای زیبای من
440Kb
image
j3.jpg
810px
1708px
عکس
14.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
15.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
امامزاده حسین
503Kb
image
a26.JPEG
752px
1019px
عکس
16.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
حسینیه امینی ها
475Kb
image
a27.JPEG
821px
1088px
عکس
17.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
مسجد جامع عتیق
377Kb
image
a28.JPEG
985px
965px
عکس
18.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
امامزاده حسین (ع)
343Kb
image
a29.JPEG
937px
951px
عکس
19.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
بازار قیصریه - قزوین
199Kb
image
a8.JPEG
711px
951px
عکس
20.
عنوان :
اندازه :
فرمت فایل :
نام فایل :
عرض :
طول :
نوع ماده :
دره ی مه گرفته - الموت
391Kb
image
a9.JPEG
999px
1389px
عکس
افزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت