پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  دانشگاه بین المللی امام خمینی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
ک‍ن‍ف‍دراس‍ی‍ون‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌( ات‍ح‍ادی‍ه‌ م‍ل‍ی‌ -- )ت‍اری‍خ‌
خ‍واب‌ دی‍دن‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ه‍ن‍ر
آت‍ش‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۲ - ، ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زن‍دان‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ای‍ران‌، ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ائ‍ی‍ان‌، س‍ت‍اره‌ -- خ‍اطرات‌
خ‍واب‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- خ‍واص‌ درم‍ان‍ی‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍راس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌
م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
رش‍داج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍ران‌
اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ائ‍ی‍ان‌، س‍ت‍اره‌
، م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲- ۱۳۷۴
م‍ن‍ص‍وری‌، رض‍ا
ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌
م‍ی‍رف‍خ‍رای‍ی‌، م‍ج‍دال‍دی‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۶-۱۳۱۲
آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
ای‍ران‌، ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
م‍ع‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
م‍ت‍ی‍ن‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۳۳-
ت‍م‍ی‍م‍ی‌، ف‍رخ‌، ۱۳۱۲-
ف‍ات‍ح‍ی‌ ن‍ی‍ک‍و، ف‍ری‍ب‍ا
ک‍دی‍ور، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
پ‍ای‍ف‍ر، ورا، ۱۹۵۳-
ش‍وک‍ت‌، ح‍م‍ی‍د
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍ش‍ی‍د،۱۳۳۰-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر
 
ناشر:
دی‍دار
ع‍ل‍ی‌ آذرن‍گ‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍گ‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ن‍ش‍ر ج‍ی‍ح‍ون‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
طرح‌ ن‍و
ع‍ل‍م‍ی‌
س‍خ‍ن‌
م‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
آش‍ی‍ن‍اذوق‍ی‌
م‍رواری‍د
آس‍ی‍ا
ع‍طائ‍ی‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های دولت در فقه شیعه
کدیور، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌ک۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هنر
شریعتی ، علی ،۱۳۵۶-۱۳۱۲ ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳/۷‬,‭‌ش۴‬,‭ش‌.۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دختری ازایران
فرمانفرمائیان ، ستاره ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ف۴۳آ۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین ومقررات حقوقی همراه باآراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و
ایران ، قوانین واحکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بحر در کوزه
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭ز۴‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
باران صبحگاهی
معیری ، محمدحسن ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۱۵‬,‭آ۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
باران
میرفخرایی ، مجدالدین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۲۳‬,‭‌ی۴۷۳،‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایران ۱۴۲۷ : عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی
منصوری ، رضا ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭‌م۸۴،‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل مقاومت مصالح ۲
بیر، فردیناند پیر ؛  تبریز آشیناذوقی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹،‌م۷۲۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پیامبر اسلام
آیتی ، محمدابراهیم ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭آ۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خاکستر هستی
، محجوب ، محمدجعفر، ۱۳۰۲- ۱۳۷۴ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۲۰۳‬,‭‌ح۳۴،‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فارسی ( الفبایی - قیاسی )
مشیری ، مهشید،۱۳۳۰- ؛  تهران میکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۵۴‬,‭‌م۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت و تنبیه ( تولدزندان )
فوکو، میشل ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۸۶۶۶‬,‭‌ف۹۲۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ( اتحادیه ملی )از آغاز تا انشعاب
شوکت ، حمید ؛  تهران عطائی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۷‬,‭‌ش۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنفدراسیون تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۵۷- ۱۳۳۲
متین ، افشین ، ۱۳۳۳- ؛  تهران موسسه نشر پژوهش شیرازه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۷‬,‭‌م۲‌ک۹‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی در بزرگسالان ( مجموعه کاملی از تئوری ، تکنیک و نحوه کاربرد)
پایفر، ورا، ۱۹۵۳- ؛  تهران نشر جیحون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۹۵‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عشق و سایه های خاکستری
فاتحی نیکو، فریبا ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۲۵‌ع۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تمشک
تولستوی ، لی یف نیکالایویچ ، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰ ؛  [تهران ] علی آذرنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تعبیر خواب و بیماریهای روانی
فروید، زیگموند ؛  تهران آسیا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۷۸‬,‭‌ف۴۳‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پلنگ دره دیزاشکن :زندگی و شعر منوچهر آتشی
تمیمی ، فرخ ، ۱۳۱۲- ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭‌ت۵‌ی۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9