مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرور بر اساس :

عنوان
1     چ‍اپ‌ دس‍ت‍ی‌: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ع‍اص‍ر   
2     چ‍اد   
3     چ‍اد   
4     چ‍ارب‍اد : م‍ج‍م‍وع‍ه‌داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ از داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ان‌ ج‍ن‍وب‌   
5     چ‍ارت‍اق‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ : ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د چ‍ارت‍اق‍ی‌ ه‍ا ب‍ا زم‍ان‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍ل‌ خ‍ورش‍ی‍   
6     چ‍ارچ‍وب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ی‌ ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌   
7     چ‍ارچ‍وب‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ روس‍ازی‌ راه‍ه‍ا در ای‍ران‌   
8     چ‍ارچ‍وب‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ده‍ی‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ (م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌)   
9     چ‍ارچ‍وب‌ م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ غ‍ی‍رف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‍ان‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍ور، واژه‌ و   
10     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ب‍رای‌ ب‍خ‍ش‌ راه‌   
11     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍زارش‍گ‍ری‌ م‍ال‍ی‌ IFRS)   
12     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ل‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)   
13     چ‍ارچ‍وب‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌   
14     چ‍ارچ‍وب‌ه‍ا و ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
15     چ‍ارچ‍وب‌ه‍ای‌ ف‍ل‍ز - آل‍ی‌ م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌(م‍ع‍رف‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ز)   
16     چ‍ارچ‍وب‌ ه‍ای‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌   
17     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ای‍دار س‍ازم‍ان‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ی‍م‍ان‌   
18     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌   
19     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ چ‍اب‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ی‌ ت‍أم‍ی‍ن‌ در ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ان‍ب‍وه‌س‍از م‍س‍ک‍ن‌ ای‍ران‌ (   
20     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ام‍ن‍ی‍ت‌