مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ض‍اب‍طه‌ س‍اخ‍ت‌ ج‍داول‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ (پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌)   
2     ض‍ای‍ع‍ات‌ اک‍س‍ت‍روژن‌   
3     ض‍ب‍ط ال‍ل‍س‍ان‌ ل‍ح‍س‍ن‌ ت‍لاوه‌ ال‍ق‍رآن‌   
4     ض‍ب‍ط س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ک‍لاس‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ب‍الا   
5     ض‍ب‍ط، م‍ص‍ادره‌ و اس‍ت‍رداد ام‍وال‌   
6     ض‍ح‍اک‌ در چ‍ش‍م‌ان‍داز ی‍ک‌ ت‍ع‍ب‍ی‍ر   
7     ض‍ح‍اک‌، ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌   
8     ض‍ح‍اک‌ م‍اردوش‌ از ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌   
9     ض‍ح‍اک‌ (ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در پ‍ن‍ج‌ پ‍رده‌)   
10     ض‍ح‍ی‌ الاس‍لام‌   
11     ض‍ح‍ی‌ الاس‍لام‌   
12     ض‍ح‍ی‌ الاس‍لام‌   
13     ض‍ح‍ی‌ الاس‍لام‌   
14     ض‍د اق‍ت‍ص‍اد   
15     ض‍د خ‍اطرات‌   
16     ض‍د س‍رم‍ای‍ه‌داری‌   
17     ض‍د م‍ع‍م‍اری‌ و واس‍ازی‌   
18     ض‍د ی‍اد   
19     ض‍دی‍ه‍ودی‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ ح‍رب‍ه‌ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ : اس‍رائ‍ی‍ل‌ ، آم‍ری‍ک‍ا و س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ار   
20     ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ا: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ف‍ارس‍ی‌ و ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌