مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ش‍أن‌ ن‍زول‌ آی‍ات‌   
2     <ال‍ش‍اب‍ی‌=ش‍اب‍ی‌ > : ح‍ی‍ات‍ه‌ و ش‍ع‍ره‌   
3     ش‍اخ‍ص‌ F ب‍رای‌ ب‍رخ‍ی‌ گ‍راف‌ ه‍ا   
4     ش‍اخ‍ص‌ F ب‍رای‌ ض‍رب‌ه‍ا و اع‍م‍ال‌ گ‍راف‌ه‍ا   
5     ش‍اخ‍ص‌ اس‍راف‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ آن‌   
6     ش‍اخ‍ص‌ پ‍ای‍داری‌ ام‍واج‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ در م‍دل‌ م‍ج‍دا   
7     ش‍اخ‍ص‌ زی‍رف‍ض‍اه‍ای‌ پ‍ای‍ادرف‍ض‍اه‍ای‌ ه‍ول‍وم‍رف‌   
8     ش‍اخ‍ص‍ه‍ا و ف‍رآی‍ن‍د ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
9     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ا و م‍ک‍ان‍ی‍زی‍م‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ در گ‍ی‍اه‍ان‌   
10     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ن‍ق‍ش‌ اس‍اس‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ و روش‍ه‍ا   
11     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ : اش‍ت‍غ‍ال‌ و ب‍ی‍ک‍اری‌   
12     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ : م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و س‍ی‍ن‍م‍ا)   
13     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ : ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍ری‌   
14     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ج‍دای‍ی‌گ‍زی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ : ب‍ا م‍ع‍رف‍ی‌ ن‍رم‌اف‍زار ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍دای‍ی‌گ‍زی‍ن‍ی‌ م‍ک‍ان‍   
15     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ره‍ا   
16     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد : ای‍ج‍اد پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ و ک‍ارب‍رد ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد   
17     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد : ۷۵ ش‍اخ‍ص‌ ک‍ه‌ ه‍ر م‍دی‍ری‌ ب‍ای‍د از آن‌ آگ‍اه‌ ب‍اش‍د   
18     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار در ای‍ران‌، ۸۰ -۱۳۵۵   
19     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ اس‍لام‍ی‌ : خ‍ان‍ه‌، م‍س‍ج‍د، ب‍ازار، راه‌ و آرام‍گ‍اه‌   
20     ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ ن‍ظام‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ح‍ی‍ط ک‍س‍ب‌ و ک‍ار