مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر ۸ ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ک‍م‍ل‌ ی‍اری‌ ام‍گ‍ا- ۳و ورزش‌ ه‍وازی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ س‍رم‍ی‌ ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ ت‍ام‌،C   
2     ت‍أث‍ی‍ر آب‍ی‍اری‌ طولان‍ی‌ م‍دت‌ ب‍ا ف‍اض‍لاب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ر آل‍ودگ‍ی‌ خ‍اک‌ و ج‍ذب‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌   
3     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍ف‍ک‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ادران‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌اخ‍ت‍لال‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ش‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ آن‌   
4     ت‍أث‍ی‍ر اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ب‍ر ف‍لاس‍ف‍ه‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌ در م‍س‍أل‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ات‌   
5     ت‍أث‍ی‍رات‌ ت‍ص‍وف‌ ب‍ر م‍ق‍ت‍ل‌ ن‍گ‍اری‌ ک‍رب‍لا از ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ا ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ (ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌   
6     ت‍أث‍ی‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ ای‍ران‌ و م‍غ‍ول‌ در دوره‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌   
7     ت‍أث‍ی‍ر اح‍ی‍اء ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌ ب‍ر ب‍وس‍ت‍ان‌ و گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌   
8     ت‍أث‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
9     ت‍أث‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ - ص‍وف‍ی‌ ب‍ر س‍اخ‍ت‍ار ش‍ه‍رس‍ازی‌ ک‍اش‍ان‌( از دوره‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ ت‍   
10     ت‍أث‍ی‍ر ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر اح‍س‍اس‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ و ن‍اام‍ی‍دی‌ ک‍ودک‍ان‌ دخ‍ت‍ر ت‍ح‍ت‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ ب‍ه‍   
11     ت‍أث‍ی‍رپ‍ذی‍ری‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍رک‍ت‌ از س‍ی‍اس‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ه‍م‍ت‍ا   
12     ت‍أث‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌ ک‍اش‍ت‌ و آب‍ی‍اری‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ی‍زان‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍دس‌ در ش‍رای‍ط دی‍م‌   
13     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ اخ‍ی‍ر ج‍ه‍ان‌ ع‍رب‌ ( 2010 - 2013) ب‍ر آی‍ن‍ده‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌   
14     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ چ‍رخ‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ق‍درت‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌(۹۰-۲۰۱۶   
15     ت‍أث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌- آب‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ دش‍ت‌ ه‍ش‍ت‍گ‍رد ب‍ا روی‍ک‍رد   
16     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
17     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍رک‍ز م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌   
18     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ن‍ش‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ر زن‍ده‌ در اف‍زای‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ی‍م‍ول‌ و ب‍رخ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ف‍ن‍ل‍ی‌ در گ‍ی‍ا   
19     ت‍أث‍ی‍ر ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و   
20     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ول‍ی‍دات‌ پ‍راک‍ن‍ده‌ وم‍ح‍دود س‍از ج‍ری‍ان‌ خ‍طا ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍و