مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرور بر اساس :

عنوان
1     چ‍اپ‌ دس‍ت‍ی‌: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍ع‍اص‍ر   
2     چ‍اد   
3     چ‍اد   
4     چ‍ارب‍اد : م‍ج‍م‍وع‍ه‌داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ از داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ان‌ ج‍ن‍وب‌   
5     چ‍ارت‍اق‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌ : ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د چ‍ارت‍اق‍ی‌ ه‍ا ب‍ا زم‍ان‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ی‍ل‌ خ‍ورش‍ی‍   
6     چ‍ارچ‍وب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ی‌ ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍دی‍ر پ‍روژه‌   
7     چ‍ارچ‍وب‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ روس‍ازی‌ راه‍ه‍ا در ای‍ران‌   
8     چ‍ارچ‍وب‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ده‍ی‌ ه‍ای‌ دول‍ت‌ (م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌)   
9     چ‍ارچ‍وب‌ م‍رج‍ع‌ آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ غ‍ی‍رف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‍ان‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ دس‍ت‍ور، واژه‌ و   
10     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ ب‍رای‌ ب‍خ‍ش‌ راه‌   
11     چ‍ارچ‍وب‌ م‍ل‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ (گ‍زارش‌ ن‍ه‍ای‍ی‌)   
12     چ‍ارچ‍وب‌ ن‍وی‍ن‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌   
13     چ‍ارچ‍وب‌ه‍ا و ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
14     چ‍ارچ‍وب‌ه‍ای‌ ف‍ل‍ز - آل‍ی‌ م‍ت‍خ‍ل‍خ‍ل‌(م‍ع‍رف‍ی‌ و روش‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ز)   
15     چ‍ارچ‍وب‌ ه‍ای‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍رای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌   
16     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ای‍دار س‍ازم‍ان‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ی‍م‍ان‌   
17     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌   
18     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ چ‍اب‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ی‌ ت‍أم‍ی‍ن‌ در ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ ان‍ب‍وه‌س‍از م‍س‍ک‍ن‌ ای‍ران‌ (   
19     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ام‍ن‍ی‍ت‌   
20     چ‍ارچ‍وب‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌