مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‍أث‍ی‍ر ۸ ه‍ف‍ت‍ه‌ م‍ک‍م‍ل‌ ی‍اری‌ ام‍گ‍ا- ۳و ورزش‌ ه‍وازی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ س‍رم‍ی‌ ک‍ل‍س‍ت‍رول‌ ت‍ام‌،C   
2     ت‍أث‍ی‍ر آب‍ی‍اری‌ طولان‍ی‌ م‍دت‌ ب‍ا ف‍اض‍لاب‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ر آل‍ودگ‍ی‌ خ‍اک‌ و ج‍ذب‌ ف‍ل‍زات‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌   
3     ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ت‍ف‍ک‍ر م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍ادران‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌اخ‍ت‍لال‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ش‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ آن‌   
4     ت‍أث‍ی‍ر اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ب‍ر ف‍لاس‍ف‍ه‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌ در م‍س‍أل‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ات‌   
5     ت‍أث‍ی‍رات‌ ت‍ص‍وف‌ ب‍ر م‍ق‍ت‍ل‌ ن‍گ‍اری‌ ک‍رب‍لا از ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ت‍ا ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ (ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌   
6     ت‍أث‍ی‍ر اح‍ی‍اء ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍دی‍ن‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د غ‍زال‍ی‌ ب‍ر ب‍وس‍ت‍ان‌ و گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌   
7     ت‍أث‍ی‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍ف‍ت‍ی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
8     ت‍أث‍ی‍ر ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ر اح‍س‍اس‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ و ن‍اام‍ی‍دی‌ ک‍ودک‍ان‌ دخ‍ت‍ر ت‍ح‍ت‌ س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌ ب‍ه‍   
9     ت‍أث‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌ ک‍اش‍ت‌ و آب‍ی‍اری‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در م‍ی‍زان‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ع‍دس‌ در ش‍رای‍ط دی‍م‌   
10     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ اخ‍ی‍ر ج‍ه‍ان‌ ع‍رب‌ ( 2010 - 2013) ب‍ر آی‍ن‍ده‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و ت‍رک‍ی‍ه‌   
11     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ چ‍رخ‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ق‍درت‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌(۹۰-۲۰۱۶   
12     ت‍أث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌- آب‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ دش‍ت‌ ه‍ش‍ت‍گ‍رد ب‍ا روی‍ک‍رد   
13     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
14     ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍رک‍ز م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ح‍اف‍ظه‌ک‍اری‌ ح‍س‍اب‍داری‌   
15     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ن‍ش‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ر زن‍ده‌ در اف‍زای‍ش‌ م‍ی‍زان‌ ت‍ی‍م‍ول‌ و ب‍رخ‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ف‍ن‍ل‍ی‌ در گ‍ی‍ا   
16     ت‍أث‍ی‍ر ت‍وان‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍ود م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اطلاع‍ات‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و   
17     ت‍أث‍ی‍ر ت‍ول‍ی‍دات‌ پ‍راک‍ن‍ده‌ وم‍ح‍دود س‍از ج‍ری‍ان‌ خ‍طا ب‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍و   
18     ت‍أث‍ی‍ر ج‍ن‍گ‌ ن‍رم‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
19     ت‍أث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر م‍ف‍ه‍وم‌ ش‍ه‍رون‍دی‌   
20     ت‍أث‍ی‍ر ح‍ض‍ور س‍ت‍ون‍ه‍ای‌ م‍اس‍ه‌ ای‌ ب‍ر پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍رش‍ی‌ خ‍اک‌ رس‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ار ج‍