بخش امانت

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 12
13 الي 16:45

پنجشنبه

8 الي 12
13 الي 15:15

بخش مجموعه سازي و فراهم آوري وبخش فهرست نويسي

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 12

13 الي 15:15

بخش مرجع

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 12
13 الي 16:45

پنجشنبه

8 الي 12
13 الي 15:15

بخش نشريات

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 12
13 الي 16:45

پنجشنبه

تعطيل

سالن هاي مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 18:45

پنجشنبه

8 الي 15:15