شرايط عضويت:

1. ارائه نسخه‌اي از حكم كارگزيني براي اعضاي هيأت علمي و كارمندان دانشگاه يا ارائه‌ي كارت دانشجويي براي دانشجويان

2. ارائه يك قطعه عكس

3. تكميل فرم تقاضاي عضويت

4. شركت در كلاس آموزش استفاده از كتابخانه( در صورت دانشجو بودن )

مقررات كتابخانه:

قبول مقررات كتابخانه براي عضو شدن و تداوم آن ضروري است. بخشي از مقررات به شرح ذيل مي‌باشد:

·      مخزن كتب امانت به صورت نيمه باز اداره مي‌شود. به اين معني كه فقط اساتيد محترم و بعضاً دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي در موارد لزوم مي‌توانند وارد مخزن كتابخانه شوند. ساير اعضا اجازه ورود به مخزن را ندارند.

·      بخش مرجع و نشريات ادواري به صورت قفسه باز اداره مي‌شود، يعني اعضا مي‌توانند مستقيماً قفسه‌ها را مورد بازديد قرار داده و منابع دلخواه را در همان بخش مورد مطالعه قرار دهند. منابع مرجع و نشريات ادواري به امانت داده نمي‌شوند.