نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

بخش­ها

روزهاي هفته

ساعت کار

(شش ماه اول سال)

ساعت کار

(شش ماه دوم سال)

بخش­ امانت

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 13
14 الي 16:45

8 الي12
13 الي 16:45

پنجشنبه

تعطيل

تعطيل

بخش مرجع

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 13
14 الي 16:45

8 الي12
13 الي 16:45

پنجشنبه

8 الي13:15

8 الي13:15

بخش نشريات

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 13
14 الي 15:15

8 الي12
13 الي 15:15

پنجشنبه

تعطيل

تعطيل

بخش مجموعه سازي و          فراهم آوري - بخش                 فهرست نويسي

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 13
14 الي 15:30

8 الي 12

13 الي 15:30

سالن­هاي مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 18:45

8 الي 18:45

پنجشنبه

8 الي 15:15

8 الي  15:15

 

 

تذكر: ساعات باز بودن سالن­هاي مطالعه در ايام امتحانات افزايش مي­يابد.