تماس با کارمندان کتابخانه تماس با کارمندان کتابخانه

رديف

کارکنان

سمت

شماره تماس

1

دکتر عليرضا طالب بيدختي

مدير کتابخانه مرکزي و امور نشر

02833780050

2

ايران عابدي

معاون کتابخانه مرکزي

02833901415

3

مجيد ميرزايي

مسئول دفتر کتابخانه مرکزي

02833901493

4

سيده عشرت ايماندوست

مسئول بخش خدمات فني

02833901414

5

الهام قيصري

کارشناس خدمات فني

02833901414

6

حديثه محمدي

کتابدار خدمات فني

02833901453

7

علي لشگري

مسئول مجموعه سازي و فرآهم آوري

02833901491

8

فريده محبي تبار

مسئول بخش مرجع

02833901438

9

سکينه رمضانپور

کارشناس بخش مرجع

02833901454

10

صغري لامعي رامندي

مسئول بخش نشريات و پايان نامه

02833901412

11

محمدعلي ابراهيمي

کارشناس بخش نشريات و پايان نامه

02833901412

12

عزيزه بديعي گهر

مسئول بخش امانت

02833901482

13

نعيمه نوحي

کارشناس بخش امانت

02833901455

14

مولود داوديان

کارشناس بخش امانت

02833901455

15

فاطمه يوسفي پور

کارشناس بخش امانت

02833901455

16

سمانه خلخالي

کارمند بخش امانت

02833901455

17

باقر آزاده ناصراني

کتابدار بخش امانت

02833901455

18

تقي طهماسبي پور

کارشناس بخش تامين مدرک

02833901434