مقررات کتابخانه مقررات کتابخانه

مقررات کتابخانه:

قبول مقررات کتابخانه براي عضو شدن و تداوم آن ضروري است. بخشي از مقررات به شرح ذيل مي باشد:

مخزن کتب امانت به صورت نيمه باز اداره مي شود. به اين معني که فقط اساتيد محترم و بعضاً دانشجويان کارشناسي ارشد در موارد لزوم مي توانند وارد مخزن کتابخانه شوند. ساير اعضا اجازه ورود به مخزن را ندارند.

بخش مرجع و نشريات ادواري به صورت قفسه باز اداره مي شود، يعني اعضا مي توانند مستقيماً قفسه ها را مورد بازديد قرار داده و منابع دلخواه را در همان بخش مورد مطالعه قرار دهند. منابع مرجع و نشريات ادواري به امانت داده نمي شوند.

 

وضعيت عضو

تعداد كتب قابل امانت

مدت امانت

اعضاي هيات علمي

تا 10 جلد

60 روز

دانشجويان مقطع دکترا

تا 10 جلد

تا يك ماه

دانشجويان كارشناسي ارشد

تا 6 جلد

تا يك ماه

ساير اعضا (دانشجويان كارشناسي و كارمندان)

تا 4 جلد

تا دو هفته