مقررات کتابخانه مقررات کتابخانه

مقررات کتابخانه:

قبول مقررات کتابخانه براي عضو شدن و تداوم آن ضروري است. بخشي از مقررات به شرح ذيل مي باشد:

مخزن کتب امانت به صورت نيمه باز اداره مي شود. به اين معني که فقط اساتيد محترم و بعضاً دانشجويان کارشناسي ارشد در موارد لزوم مي توانند وارد مخزن کتابخانه شوند. ساير اعضا اجازه ورود به مخزن را ندارند.

بخش مرجع و نشريات ادواري به صورت قفسه باز اداره مي شود، يعني اعضا مي توانند مستقيماً قفسه ها را مورد بازديد قرار داده و منابع دلخواه را در همان بخش مورد مطالعه قرار دهند. منابع مرجع و نشريات ادواري به امانت داده نمي شوند.

 

بخش ها

روزهاي هفته

ساعت کار

(شش ماه اول سال)         

ساعت کار 

(شش ماه دوم سال)            

بخش هاي  امانت، مرجع 

شنبه تا چهارشنبه

9 الي 12:45
14 الي 16:45

8 الي12
13 الي 16:45

پنجشنبه

 تعطيل 

تعطيل

بخش اطلاع رساني

شنبه تا چهارشنبه

     8 الي 12:45     
14 الي 16:45

8 الي12
13 الي 16:45

پنجشنبه

8 الي 13:15

8 الي 13:15

بخش  نشريات

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 12:45
14 الي 15:15

8 الي12
13 الي 15:15

پنجشنبه

تعطيل

تعطيل

بخش مجموعه سازي و فراهم آوري - بخش فهرست نويسي

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 12:45
14 الي 15:30

8 الي 12
13 الي 15:30

سالن هاي مطالعه

شنبه تا چهارشنبه

8 الي 18:45

8 الي 18:45

پنجشنبه

8 الي 15:15

 8 الي  15:15

 

 

پست الکترونيکي:   library@ikiu.ac.ir