شرايط عضويت شرايط عضويت

1.ارائه نسخه اي از حکم کارگزيني براي اعضاي هيأت علمي و کارمندان دانشگاه يا ارائه ي کارت دانشجويي براي دانشجويان

2.ارائه يک قطعه عکس

3.تکميل فرم تقاضاي عضويت

4.شرکت در کلاس آموزش استفاده از کتابخانه در صورت دانشجو بودن

مقررات کتابخانه

قبول مقررات کتابخانه براي عضو شدن و تداوم آن ضروري است. بخشي از مقررات به شرح ذيل مي باشد:

مخزن کتب امانت به صورت نيمه باز اداره مي شود. به اين معني که فقط اساتيد محترم و بعضاً دانشجويان کارشناسي ارشد در موارد لزوم مي توانند وارد مخزن کتابخانه شوند. ساير اعضا اجازه ورود به مخزن را ندارند.

بخش مرجع و نشريات ادواري به صورت قفسه باز اداره مي شود، يعني اعضا مي توانند مستقيماً قفسه ها را مورد بازديد قرار داده و منابع دلخواه را در همان بخش مورد مطالعه قرار دهند. منابع مرجع و نشريات ادواري به امانت داده نمي شوند.