شرايط عضويت شرايط عضويت

1.ارائه نسخه اي از حکم کارگزيني براي اعضاي هيأت علمي و کارمندان دانشگاه يا ارائه ي کارت دانشجويي براي دانشجويان

2.ارائه يک قطعه عکس

3.تکميل فرم تقاضاي عضويت

4.شرکت در کلاس آموزش استفاده از کتابخانه در صورت دانشجو بودن