بخش هاي کتابخانه بخش هاي کتابخانه

نام بخش خلاصه وظايف مسؤول بخش
بخش مجموعه سازي و فراهم آوري جمع آوري درخواست هاي خريد منابع، پردازش هاي لازم جهت عدم تکراري بودن منابع، تعيين اولويت ها، اقدام در راستاي تأمين اعتبار، خريد و در نهايت ثبت منابع در اين بخش صورت مي گيرد. دانشجويان محترم جهت سفارش منابع مورد نياز خود فرم سفارش کتاب را از بخش امانت تحويل گرفته و پس از تکميل به همان بخش تحويل مي دهند. علي لشگري
بخش فهرست نويسي سازماندهي منابع اعم از فهرست نويسي توصيفي و تحليلي، رده بندي، و آماده سازي منابع در اين بخش انجام مي گيرد. فهرست نويسي بر اساس قواعد فهرست نويسي انگلو امريکن 2 و با استفاده از نظام رده بندي کتابخانه کنگره است. فرايند فهرست نويسي به صورت رايانه اي و با استفاده از نرم افزار پارس آذرخش انجام مي شود. فاطمه کريمي
بخش اطلاع رساني اين بخش ويژه استادان و دانشجويان مقطع تحصيلات تکميلي وبه منظور استفاده از بانکهاي اطلاعاتي کتابخانه ايجاد گرديده است. بانک هاي اطلاعاتي قابل دسترسي دانشگاه عبارتند از Proquest,Elsevier,Oxford,Ebsco,Spring,Mathscinet ايران عابدي
بخش مرجع وظيفه اين بخش ارائه خدمات از منابع مرجع مانند: دايره المعارف ها، فرهنگ ها، چکيده نامه ها، نمايه ها است. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره مي شود و منابع آن امانت داده نمي شوند. مراجعين محترم در صورت لزوم مي توانند از خدمات زيراکس که در اين بخش ارائه مي شود استفاده نمايند. فريده محبي تبار
بخش نشريات ادواري و پايان نامه در اين بخش مي توان از نشريات تخصصي فارسي و خارجي و پايان نامه هاي مربوط به گروه هاي مربوط به گروه هاي مختلف آموزشي دانشگاه استفاده کرد. صغري لامعي رامندي
بخش امانت ارائه خدمات امانت، تمديد و رزرو کتاب بر عهده اين بخش است. تعداد کتاب هاي قابل امانت و مدت آن مطابق جدول ذيل است. تقي طهماسبي

 

 

وضعيت عضو تعداد کتب قابل امانت مدت امانت
اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان دکترا تا 10 جلد تا يک ماه
دانشجويان کارشناسي ارشد تا 5 جلد تا يک ماه
ساير اعضا (دانشجويان کارشناسي و کارمندان) تا 3 جلد تا دو هفته